Besturing & Bedrijfsvoering — Governance & sturing - SeederDeBoer

Besturing & Bedrijfsvoering — governance & sturing

In een wereld die voortdurend aan verandering onderhevig is, waarin organisaties worden geconfronteerd met uitdagende marktontwikkelingen en steeds complexere vraagstukken, kunnen governance en sturing houvast bieden en organisaties in staat stellen hun ambities te realiseren.

Effectieve governance en sturing​

Bij SeederDeBoer geloven we dat het inrichten van effectieve governance en sturing niet slechts een papieren werkelijkheid is, maar de sleutel vormt tot het sturen op waarde, het verbeteren van de prestaties en het realiseren van toekomstbestendige, duurzame organisaties in de zorg, publieke en financiële sector. Het vormt het fundament waarop organisaties hun strategieën bouwen en doelen realiseren. Onze visie op governance en sturing: we plaatsen de strategie en doelen van de organisatie centraal, hebben een scherp oog voor de context en bouwen samen een stevig fundament van structuur met handvatten voor effectieve sturing.​


Effectieve governance en sturing kent verschillende uitingen: een goed gedefinieerde bestuurs- en organisatiestructuur met heldere rollen en verantwoordelijkheden, gericht strategisch management, transparantie in de besluitvorming en verantwoordingslijnen, eenduidige sturingsmechanismen, en een cultuur van continue evaluatie en verbetering van governanceprocessen. Dit helpt organisaties om hun strategische ambities te kunnen realiseren en bij te sturen waar nodig.


De unieke context van elke organisatie

In de praktijk betekent dit dat we onze aanpak aanpassen aan de unieke context van elke organisatie. Zo zijn we in een grote netwerkorganisatie gekomen tot een duurzame en flexibele netwerkstructuur, waarbij alle netwerkpartners duidelijkheid hebben over hun rol in het geheel. In de zorg hebben we een participatieve benadering toegepast om te komen tot een integrale besturingscyclus, die de organisatie in staat stelt doelen richting de toekomst vast te stellen en te realiseren.


In onze aanpak besteden we veel aandacht aan de organisatiecontext, waarbij we rekening houden met onder meer sectorale verschillen, culturele nuances, omvang, stakeholderbetrokkenheid, financiële situatie, machtsverhoudingen en maatschappelijke verwachtingen. Deze inzichten nemen we mee in onze werkwijze van participatieve beleidsvorming, waarbij we samen met de organisatie op zoek gaan naar gedragen oplossingen die passen bij de werkelijkheid van de klant. Met deze aanpak brengen we energie en verbinding.​


Wij begrijpen dat verandering komt vanuit kennis en inzicht. Onze aanpak, verankerd in flexibiliteit, maatwerk en nauwe betrokkenheid, stelt ons in staat duurzame oplossingen te creëren die aansluiten bij de werkelijkheid van onze klanten. SeederDeBoer nodigt jou uit om samen met ons de reis naar excellentie in governance en sturing aan te gaan, met energie en verbinding als de waardevolle extra resultaten.​

Wat bieden wij?

Wij concentreren ons op vraagstukken met betrekking tot een optimaal ontwerp van de organisatiestructuur. We hebben expertise en ervaring om een evaluatie van de bestaande organisatiestructuur uit te voeren. We adviseren over een nieuwe structuur om verbeteringen en veranderen daadwerkelijk te kunnen realiseren. We hebben daarbij specifieke aandacht voor aspecten zoals fasering, implementatievoorwaarden, risico's en impact. Daarnaast bieden wij begeleiding gedurende het implementatieproces van deze voorgestelde veranderingen. Hierbij streven we naar een soepele overgang en effectieve integratie binnen de organisatie.

Wij richten onze aandacht op vraagstukken met betrekking tot een optimaal ontwerp van de organisatorische besturing, de besturingscyclus en het verantwoordingsproces. We evalueren de huidige besturing en besturingscyclus. Ons doel is om inzicht te verkrijgen in wat goed functioneert en om gebieden te identificeren die verbetering behoeven. Ons advies heeft als doel om organisaties nog beter in staat te stellen hun strategie te realiseren en hier op te kunnen sturen. We zijn erop gericht om verbeteringen en veranderingen te realiseren die tot duurzaam resultaat leiden. Bovendien bieden wij begeleiding aan organisaties gedurende de implementatiefase van veranderingen op het gebied van besturing en de besturingscyclus. Ons streven is om organisaties effectief te ondersteunen bij het implementeren van veranderingen op dit vlak.​

Sanne is expert op dit gebied
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op
Relevante items

Case
Betere resultaten door Project Management Office bij Yme ..
Case
Andere mindset in ziekenhuis voorkomt faillissement