Financiering als versneller van Zorgtransformatie - SeederDeBoer

Financiering als versneller van Zorgtransformatie

De zorgsector ondergaat momenteel een langzaam naderend 'zorginfarct', en het is van cruciaal belang dat we als betrokken partijen handelen om deze dreiging te voorkomen. Bij SeederDeBoer begrijpen we de dringende noodzaak om in te grijpen en bieden wij begeleiding bij het benutten van beschikbare financieringsmogelijkheden voor het realiseren van passende zorg. In dit artikel verkennen we de uitdagingen waar zorgorganisaties mee te maken hebben, onze aanpak om deze uitdagingen aan te gaan, en wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie.

Passende Zorg, een noodzaak

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) legt de nadruk op 'Passende zorg', dit is gebaseerd op vier cruciale principes. Door de inzet op ‘Passende zorg’ streven we naar waarde gedreven, effectieve, doelmatige zorg die samen met en rond de patiënt wordt vormgegeven. De juiste zorg op de juiste plek plaatst en verlegt de focus van ziekte naar gezondheid. Dit vraagt om een grootschalige transformatie van onze huidige zorg en hoe we daarnaar kijken. Voor deze transformatie heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 2,8 miljard beschikbaar gesteld aan IZA-transformatiegelden.

Financiering als Versneller van Zorgtransformatie

In een tijd waarin de zorg al onder enorme druk staat, is passende financiering van cruciaal belang voor de reguliere gezondheidszorg. Te midden van de benodigde innovatie en vernieuwing om het zorglandschap duurzaam te veranderen wordt deze noodzaak nog verder benadrukt. Het verwezenlijken van een duurzame zorgtransformatie vergt niet alleen tijd, maar ook de juiste middelen. Tijdelijke financiële injecties, zoals SPUK, WOZO en IZA-transformatiegelden, bieden de essentiële ruimte voor de ontwikkeling van zorg naar preventie.


Ook dient het aangaan van passende zorgcontracten als drijvende kracht achter kwaliteit, innovatie en samenwerking. Financiering fungeert hierbij als een versneller om de gewenste zorgtransformatie te bereiken. Aan de andere kant moeten we ook erkennen dat niet alle veranderingen substantiële transformaties zijn die tijdelijke financiering behoeven. Denk hierbij aan het optimaliseren van bestaande bedrijfsvoering. In deze dynamiek van uitdagingen en kansen vervult financiering een sleutelrol in het vormgeven van de toekomst van de gezondheidszorg.

Zorgtransformatie brengt de nodige uitdagingen met zich mee

Om de volgende stap te zetten richting zorgtransformatie moeten we de complexiteit hiervan erkennen. We hebben een greep van de diverse uitdagingen die wij zien in het veld opgesomd:

1. Zorgorganisaties moeten innoveren en samenwerken om hun bestaansrecht te behouden.

2. Zorgtransformatie is complex vanwege de integratie met reguliere zorgverlening en financiering.

3. Samenwerking met verschillende belanghebbenden en domeinen is essentieel voor een gedragen plan.

4. Financiering vereist diepgaande kennis van zorginhoud en creatieve financieringswijzen.

5. Zorgorganisaties moeten continu balanceren tussen het ontwikkelen van concrete plannen en duurzame verandering in het zorglandschap.

De ingrediënten voor een succesvolle zorgtransformatie

Als antwoord op de uitdagingen zien wij drie cruciale fases voor een succesvolle zorgtransformatie:

Fase 1: Creëer gezamenlijk gedragen ideeën als oplossing voor de regionale opgave

Het is van belang om te starten met het creëren van een gedeelde betekenisgeving, visie en doelstellingen tussen de benodigde partijen om te komen tot ideeën die bijdragen aan de regionale opgave. Daarbij is het essentieel dat er een vertegenwoordiging is vanuit alle ketenpartners en dat er verbinding wordt gelegd met de totale regionale opgaven.

Fase 2: Vertaling van een gedragen idee naar een concreet transformatieplan

Om voor IZA-transformatiebudget in aanmerking te komen moet er een transformatieplan geschreven worden. Dit plan moet voldoen aan diverse vereisten om ten eerste voor goedkeuring in aanmerking te komen. Daarnaast zijn er diverse verantwoordingsvereisten om daadwerkelijke betaling te ontvangen. Denk hierbij aan activiteiten voor duurzame borging van de transformatie en het monitoren van het effect middels opgestelde KPI’s. Een risico in de ontwikkeling van het transformatieplan is dat het idee onvoldoende gedragen is door zowel de ketenpartners als de financiers. Door continue inzet van stakeholdermanagement in combinatie met gedegen kennis van financieringsvormen is het resultaat van een positief transformatieplan gegarandeerd.


Fase 3: Een programmatische en gezamenlijke aanpak voor de uitvoering van het transformatieplan

Na de positieve beoordeling door de financiers op het transformatieplan is de volgende stap het laten slagen van de transformatie. Hoewel de urgentie enorm is, en de gestelde ambities aanzienlijk, realiseren we ons dat verandering alleen geleidelijk kan en wellicht ook geleidelijk moet plaatsvinden. Daarom is het cruciaal om op een andere manier te werken, rekening houdend met de behoeften van de verschillende stakeholders en de complexiteit van samenwerking in de zorg. Door al in fase 2 oog te hebben voor de uitvoerbaarheid van het transformatieplan in de praktijk vergroot je de kans op succes. Maar een zorgtransformatie kent ook een mate van onzekerheid. Een datagedreven monitoring- en evaluatiecyclus zijn noodzakelijk om gezamenlijk om te gaan met deze onzekerheden.

Onze aanpak kenmerkt zich door programmatisch werken

SeederDeBoer draagt actief bij aan de noodzakelijke transformatie van de zorgsector die nodig is om bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden. We zijn ervan overtuigd dat programmatisch werken de sleutel is om stap voor stap verandering teweeg te brengen. Door klein te beginnen en geleidelijk te handelen kunnen we een aanzienlijke impact creëren. Met deze aanpak pakken we de uitdagingen in de zorgsector aan en verwezenlijken we de gewenste verandering.

Wat kun je van ons verwachten?

1. Wij ontzorgen jou in de organisatie om tot een gezamenlijk gedragen oplossing voor de regionale opgave te komen. Wanneer er nog geen netwerksamenwerking in de regio is ingericht kunnen wij je ook adviseren en ondersteunen bij de inrichting hiervan. Lees meer over netwerksamenwerking hier.

2. Wij ondersteunen je, als onafhankelijke, penvoerder in samenwerkende organisaties bij het opstellen van een gedragen transformatieplan.

3. Wij begeleiden en faciliteren de betrokken zorgorganisaties bij de transformatie door regie op programma en projectmanagement met onze expertise van veranderkunde.

Bij SeederDeBoer bundelen wij onze krachten met een gedeelde expertise die zich uitstrekt over talloze facetten van de zorg. Met jarenlange ervaring en kennis bestrijken onze opdrachten het volledige spectrum van de zorg, variërend van ziekenhuiszorg tot eerstelijnszorg, en omvatten ook overheidsinstanties, kennisinstituten, koepelorganisaties en cruciale spelers als zorgverzekeraars. Wat ons onderscheidt, is onze vaardigheid om niet alleen de diverse talen en belangen van alle betrokken partijen te vertalen, maar ze ook daadwerkelijk samen te brengen. SeederDeBoer is tegelijkertijd een breed gespecialiseerde kracht in verandermanagement en een expert op het gebied van financiering binnen de zorgsector.

Meer weten?
Neem contact op