Data & Digitaal — IT en data governance - SeederDeBoer

Data & Digitaal — IT en data governance

Hoe organiseer je een digitale organisatie? Dit vraagt om een nieuwe IT inrichting en besturing waarin veerkracht, snelheid en vakmanschap centraal staan. Wij helpen bij het integreren van IT en data in het hart van jouw organisatie.

IT governance

Een digitale organisatie heeft meer nodig dan alleen een ambitieuze visie op IT en data en een bijbehorende digitale strategie. IT hoort een integraal onderdeel te zijn van strategische besluitvormingsprocessen. Dat lukt alleen als de juiste randvoorwaarden voor een succesvolle IT organisatie zijn ingericht en er een echte 'digitale cultuur' wordt gecreëerd.

Met governance bedoelen we het bestuur, beleid of de set aan regels die garanderen dat een bedrijf als een samenhangend geheel blijft opereren. IT governance is de manier waarop je een IT organisatie inricht. Het geheel aan inrichtingsprincipes, processen, organisatieonderdelen en beleid zorgt er samen voor dat er een effectieve IT organisatie ontstaat die bijdraagt aan de doelen van de organisatie.

Een future ready IT organisatie is wendbaar

Een goede IT governance stelt vakmanschap centraal en zorgt daarmee voor hogere efficiëntie, meer waarde voor de interne en externe organisatie. Een goede IT governance is daarnaast wendbaar en veerkrachtig, en schept daarmee de juiste randvoorwaarden voor de toekomst. Niemand weet precies hoe de toekomst eruit ziet en welke IT en data innovaties er de komende jaren op ons af zullen komen. Daarom is het belangrijk dat een IT organisatie wendbaar is en zich kan aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Datagedreven werken, toepassen van Artificial Intelligende (AI), het doorvoeren van vergaande systeemintegraties en voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy en security is makkelijker wanneer de IT governance goed is ingericht.

Het kritisch herdefiniëren van je IT organisatie kan lastig zijn als je er zelf onderdeel van uit maakt. Daar kunnen wij bij helpen door kritisch te kijken naar de performance van de IT organisatie, de besturingsprocessen en de manier van organiseren. Voor ons gaat het niet over IT: uiteindelijk gaat het over de mensen die met de IT te maken krijgen. We betrekken die mensen bij het inrichten van IT governance en werken dus altijd samen met stakeholders, klanten en medewerkers. Alleen dan zorg je ervoor dat IT optimaal bijdraagt aan de strategische doelen van je bedrijf en creëer je een echte digitale cultuur.

Een volwassen data organisatie

Een volwassen data organisatie biedt data op maat voor elke klant en werknemer. Data is georganiseerd over silo's en afdelingen heen. Medewerkers worden geholpen in hun werk door proactieve informatie en data is georganiseerd over silo's en afdelingen heen. Daardoor is het mogelijk werk te automatiseren en ontstaan zelfs nieuwe manieren van werken. AI en machine learning worden toegepast en de voorspellingen op basis van data zijn correct en helpen de medewerkers.

Klinkt goed, nietwaar? Voor veel organisaties is dit nog een toekomstbeeld. In de hedendaagse realiteit kosten reporting, dashboards en BI systemen veel geld. Er zijn meerdere, inconsistentie versies van de waarheid. Soms bevindt die waarheid zich zelfs in een of meerdere Excelsheets. Het is een uitdaging om data uit meerdere bronnen bij elkaar te brengen omdat de datakwaliteit te wensen overlaat. Het is onduidelijk wie de eigenaar is van data, en van self-service BI is geen sprake: rapporten kunnen alleen door specifieke medewerkers gemaakt worden.

Data governance: data op orde brengen en houden

Data governance gaat over het op orde brengen van je data huishouding en alles wat daarbij komt kijken. Wie is eigenaar van de data? Hoe zorg je dat datakwaliteit goed blijft? Welke metadata leggen we vast, en waar doen we dat? Welke data bestempelen we als 'master-data'? En wanneer is de datakwaliteit goed genoeg?

Data governance begint bij het vaststellen van een datastrategie en bijbehorend beleid, maar ook bij het bouwen van de juiste rollen en verantwoordelijkheden om data kwaliteit en informatiebeveiliging te borgen. Om te zorgen dat de data écht op orde is en blijft, is het belangrijk data management een centraal onderdeel van je dataorganisatie te maken. Dit is lastig omdat we data nog vaak vanuit silo's benaderen: we laten een ander niet zomaar aan de haal gaan met 'onze' data die we voor specifieke toepassingen verzamelen en vastleggen.

Om deze manier van denken te doorbreken werken we met use cases. Data is immers een middel om doelen te bereiken, en het opruimen en op orde houden van data doen we ten behoeve van een hoger doel, niet voor de lol. Het helpt om een use case centraal te stellen en vanuit de use case met elkaar te bepalen hoe data te organiseren. Zodat de data zelf uiteindelijk geen werk meer is, maar juist voor je gaat werken.

Praten met een expert?
Neem contact op
Lotte is expert op dit gebied
Neem contact op

Wat bieden wij?

Wij helpen bij het op orde brengen en houden van je IT en data organisatie. Zo helpen we je bij governance-vraagstukken:

Wij helpen bij het transformeren en reorganiseren van jouw IT governance zodat deze aansluit bij de strategische ambities van het bedrijf. We formuleren samen een ambitieuze digitale visie en strategie, maar zorgen ook voor sturingsmethodieken om de executie van je strategie mogelijk te maken. Het inrichten van een nieuw Target Operating Model of scaled agile werken vraagt om een kritische blik van buiten. Wij zijn vooral kritisch op de menselijke kant van IT - pas als de IT-organisatie past bij de cultuur en strategische doelen van je bedrijf ben je klaar voor de digitale toekomst.

Wet- en regelgeving stelt in steeds grotere mate eisen aan de organisatie van je IT- en datalandschap en organisatie. Hoewel iedereen snapt dat security en privacy belangrijke thema's zijn, kan het ingewikkeld en vervelend zijn om je organisatie hier goed op voor te bereiden. Wij helpen hierbij, door complexe materie te vertalen, slim te prioriteren en dat wat moet overzichtelijk en snel door te voeren.

Wij helpen bij het vaststellen van je huidige en gewenste data-volwassenheid en bij het zetten van de benodigde stappen om je data op orde te brengen. Wij helpen je bij het formuleren van een datastrategie en bijbehorend beleid, werken je data-architectuur uit en stellen vast hoe het is gesteld met de datakwaliteit binnen jouw organisatie. Maar we helpen je vooral met het inrichten van datamanagement en alle rollen en verantwoordelijkheden die daarbij horen, zodat data blijvend op orde blijft. Aan de hand van use cases helpen we bij het inrichten van een data organisatie die bij je past.

Relevante items