Jan Maarten van der Zwan - SeederDeBoer

Jan Maarten van der Zwan - Senior Consultant

“Wie flexibel wilt zijn moet blijven bewegen”

Mogelijkheden

Veranderingen bieden ruimte voor mogelijkheden, maar roepen soms ook weerstand op. Deze weerstand wordt vaak geduid als conservatisme. De ervaring leert echter dat er vaak sprake is van onduidelijkheid en men niet dezelfde taal spreekt. Het succesvol doorvoeren van veranderingen vraagt dan ook flexibiliteit vanuit een duidelijk gezamenlijk vertrekpunt en transparantie in wat men wilt bereiken met de in te zette verandering. Hierin dient men zich niet te beperken tot het huidige paradigma maar open te staan en mee te bewegen met de veranderende realiteit. Het optimaal benutten van mogelijkheden vraagt visie, transparantie, flexibiliteit en het openstaan voor de dialoog om zo tot de juiste keuzes te komen.

Dialoog

Als gepromoveerd onderzoeker en mede grondlegger van de inmiddels wereldwijd gebruikte definitie voor zeldzame vormen van kanker heb ik geleerd hoe belangrijk de dialoogtafel is. Om tot consensus te komen dient men goed alle verschillende belangen te kennen en van de juiste en zelfde informatie te zijn voorzien. Het definiëren van een vergezicht doet men immers niet alleen vanuit idealisme maar dient ook vanuit realisme vorm te krijgen. Alleen de combinatie van idealen en realiteit leidt tot een duurzame koersbepaling. Hoe verhouden bijvoorbeeld de realiteit en idealen vanuit de bestuurskamer zich versus de realiteit en idealen van de werkvloer of behandelkamer? Zijn er (financiële of wetgevende) prikkels die conflicteren met het gewenste inhoudelijk te voeren beleid. Om hierin te bewegen dient men flexibel te zijn.

Gedreven

Gedrevenheid kent meerdere dimensies. Ik werk bij SeederDeBoer omdat we hier met elkaar in staat zijn om vanuit de verschillende dimensies van gedrevenheid verandertrajecten te begeleiden. Uiteindelijk dient een verandering gedragen te worden door de direct betrokken mensen en partijen. Als SeederDeBoer maken we ons verantwoordelijk voor de begeleiding van het verandertraject waar men achter staat. De mens in de organisatie en de maatschappelijke impact die we met ons werk bereiken is daarbij onze drijfveer. Uiteindelijk is het de mens in de organisatie die de verandering daadwerkelijk realiseert. Hier kom ik iedere dag met energie weer mijn bed voor uit. Waar SeederDeBoer nauw betrokken is en een lange termijn relatie aangaat is het de werkvloer die het traject tot een succes maakt.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier