Actueel

image

Hoe ‘de cloud’ een stapje dichter bij de grond kan worden gebracht

Overweegt u met uw IT-landschap naar ’de cloud’ te gaan? Dan moet u eerst weten waarvoor uw onderneming ’op aarde’ is. Het is belangrijk om goed af te wegen wat de cloud (1) u kan bieden en hoe dat past binnen uw strategische planning.

Een beweging naar de Cloud levert niet vanzelf voordeel op

Cloud computing is een vorm van outsourcing waarbij een grote professionele IT-dienstverlener hardware, software en gegevens op aanvraag ter beschikking stelt. Het IT landschap en de applicaties van uw bedrijf zijn dan beschikbaar via een netwerk, vaak het internet.

Het migreren van onderdelen van het IT-landschap naar de cloud lijkt voor veel organisaties een aantrekkelijk perspectief. De verwachting is dat structurele problemen en belemmeringen met interne IT-diensten, moeilijk te beheersen kosten en complexe vraagstukken als de inrichting van de IT-security in één klap worden opgelost door over te gaan op een cloud-oplossing.

De cloud is echter helaas geen ’heilige graal’ waarmee al deze voordelen voor het gehele landschap op hetzelfde moment worden behaald. Het is meer een verzamelbegrip voor verschillende IT diensten, waarbij de optimale invulling en de timing van de overgang naar de cloud verschilt per ecosysteem in uw IT-landschap. Het optimum van een cluster van IT-systemen hangt namelijk af van standaardisatie, rationalisatie, gebruik, life-cycle, verandervermogen en beschikbaarheid van passende cloud IT-diensten. Het is belangrijk om eerst de balans op te maken voor alle ecosystemen individueel en daarna in samenhang de roadmap naar de gewenste eindsituatie op te stellen.

U wilt bijvoorbeeld uw klantportaal naar de cloud verplaatsen om gebruik te kunnen maken van de ontwikkelmogelijkheden van een PaaS-dienst (2). Als de connectie met het on-premise backoffice systeem leidt tot een slechtere online responstijd, dan is het mogelijk beter om de timing van portaal en backoffice naar de cloud te combineren.

Of u wilt uw ontwikkelomgevingen naar de cloud brengen waardoor u nu veel kosten kunt besparen, maar u heeft voor uw CRM/ERP-activiteiten een SaaS-oplossing op het oog die pas later beschikbaar komt. Dan kunt u er in uw roadmap voor kiezen om uw CRM/ERP eveneens met een PaaS-dienst in te vullen, zodat u staffelkortingen kunt bedingen en de bouw van externe interfaces voorkomt.

Welke doelstellingen u ook heeft, een migratie naar de cloud begint altijd met een beoordeling van uw IT-landschap. Hiervoor zult u afwegingen moeten maken op het gebied van kwaliteit van uw IT-landschap (performance), de snelheid waarmee uw IT-systemen zich kunnen aanpassen aan veranderende business eisen (agility) en de beheersbaarheid van IT kosten (cost control). Deze afwegingen zijn een belangrijke eerste stap richting de cloud en kunnen u helpen om te bepalen wat de cloud u kan bieden.

Performance

Wat betekent overgaan op de cloud voor uw latency?

Het is aan te bevelen om een proof-of-concept op de ketenkwaliteit uit te voeren om het resultaat na de migratie naar de cloud te kunnen inschatten, bijvoorbeeld op een kwaliteitsaspect als latency (vertraging bij het ontvangen van data). Het is belangrijk om te realiseren dat – ook al migreert u onderdelen van uw IT landschap naar de cloud – u verantwoordelijk blijft voor de performance van uw IT landschap en de daarvan afgeleide gebruikerservaring en klanttevredenheid. Dit is geen onderdeel van de beweging naar de cloud an sich, tenzij dit wordt meegenomen in aanvullende IT-outsourcing afspraken. Dit komt omdat de performance het resultaat is van de gehele IT-keten (on-premise activiteiten én de activiteiten in de cloud). Waar cloud-leveranciers waarschijnlijk binnen de cloud een hogere kwaliteit kunnen bieden, moet u in de keten waken voor een verslechtering. De latency kan namelijk op een kritiek punt komen door afhankelijkheden tussen ecosystemen in hybride situaties.

Past de availability van clouddiensten bij uw wensen en eisen?

Cloud-leveranciers zijn gespecialiseerd in het op orde houden van de availability en doen dit mogelijk efficiënter dan uw eigen IT-afdeling. In een on-premise situatie kunt u de availability direct beïnvloeden door te investeren in additionele hardware. Voor de cloud is dit een samenhang van maatregelen voor de (met andere opdrachtgevers) gedeelde omgeving. Ondanks afspraken met uw cloud-leverancier, heeft u in de praktijk weinig mogelijkheden om availability van clouddiensten af te dwingen, omdat standaard cloud contracten leveranciers vrijwaren bij kwaliteitsverlies door een externe oorzaak. Wat is de fout tolerantie van uw ecosystemen voor bedrijfskritische processen en hoe past dit binnen de keuze voor de cloud? Zijn uw ecosystemen ontworpen om in een disaster recovery situatie mee te schakelen? Deze technische aspecten dragen bij aan de cloud readiness van uw toepassing en bepalen of de availability in de cloud voor u geschikt is. 

Zijn er security-risico’s waar u rekening mee moet houden?

Er is vertrouwen nodig in de cloud leverancier voordat u er data naartoe wilt migreren. Security in de publiek gedeelde omgeving is van cruciaal belang, want zowel aanvallen van derden als malware of badware van andere gebruikers maken uw data kwetsbaar. De cloud leverancier stelt dan ook eisen aan software die u in de cloud wilt zetten. Het veiligstellen van uw data vergt een continue inspanning van de cloud-leverancier om bij te blijven. Deze moet methoden en vaardigheden up-to-date houden ter voorkoming van de nieuwste bedreigingen. Cloud leveranciers zijn hierin gespecialiseerd en kunnen dankzij schaalvoordeel de veiligheid over het algemeen beter faciliteren dan hun individuele klanten. Een niet te onderschatten security risico zit in de uitwisseling van gegevens met de cloud. Uw onderneming blijft verantwoordelijk voor authenticatie en identiteitsmanagement en behoudt een belangrijke taak in het veiligstellen van uw data. Daarmee is security een gedeelde verantwoordelijkheid.

Agility

Kunnen uw ecosystemen op- en afschalen?

Cloud wordt geregeld in één adem genoemd met Agility of wendbaarheid; en terecht. De cloud maakt het mogelijk om sneller in te springen op veranderende vraag naar IT-dienstverlening vanuit uw medewerkers en klanten. Daarnaast kunt u sneller innoveren door gebruik te maken van het evoluerende aanbod van dienstverlening van de cloud leverancier. Zo haalt u Agility-voordeel bij bijvoorbeeld het opschalen van servers, het inperken van gebruikers of het ontwikkelen van een nieuwe webapplicatie. Op- en afschalen is alleen efficiënt voor ecosystemen met een sterk fluctuerende vraag. Ook moet het in de praktijk wel mogelijk zijn om op- en af te kunnen schalen. Bepaal daarom in hoeverre uw ecosystemen variabel gebruik technisch toelaten. Bij gedeelde toepassingen of systemen moet de vraag van alle gebruikers op elkaar zijn afgestemd. Ook moet het mogelijk zijn om uw systeem zonder al te veel moeite weer aan te zetten.

Wat betekent het voor uw innovatievermogen?

Agility vergroot uw innovatievermogen. De cloud kan u hierbij helpen met een kortere time-2-market van nieuwe dienstverlening voor klanten en medewerkers. Applicaties kunnen sneller worden ontwikkeld met PaaS en SaaS-applicaties kunnen na enkel configuratie direct in productie. Minder radicaal, maar niet minder belangrijk; SaaS-applicaties, PaaS ontwikkelomgevingen en bepaalde IaaS infrastructuur worden als onderdeel van de dienstverlening geüpgraded. Wees erop alert dat u daarmee ook een deel van de controle over uw IT uit handen geeft. Service providers hebben in veel gevallen het recht om, zonder instemming en notificatie, applicaties aan te passen. De vormgeving van uw SaaS email applicatie zou bijvoorbeeld ’s nachts kunnen worden aangepast, ten behoeve van het collectief van gebruikers, zonder dat uw medewerkers daarvan op de hoogte zijn gesteld.

Cost control

Levert pay-as-you-go uw bedrijf voordeel op?

De dimensionering van een on-premise IT-landschap is normaliter afgestemd op het verwachte piek-gebruik in de toekomst. Het pay-as-you-go model in de Cloud verlaagt uw investering-behoefte. In de Cloud rekent u met een voorspeld basis verbruik en op het moment dat aanvullende vraag zich voordoet kan er worden opgeschaald. De benodigde investering verschuift hiermee naar operationele kosten bij gebruik. Dit is met name interessant voor nieuwe toepassingen of voor systemen aan het einde van hun life-cycle.

Levert pay-per-use uw bedrijf voordeel op?

Volgens het pay-per-use model worden er alleen kosten in rekening gebracht wanneer een service wordt gebruikt. Hiermee vangt u schommelingen in de vraag naar de service op. Om de vruchten te plukken van het pay-per-use principe moet het betreffende ecosysteem aan de voorwaarden voldoen van variabel gebruik, zowel ten aanzien van de programmatuur als vanuit het gebruik. De licentieafspraken met uw third-party softwareproviders zullen variabel gebruik moeten toelaten, anders pakken besparingen in de praktijk mogelijk minder voordelig uit. Er is weinig ruimte voor prijsonderhandeling met de grotere cloud leveranciers. De prijs van clouddiensten is in veel gevallen gestandaardiseerd en kortingen worden alleen berekend op basis van staffels. In veel gevallen is het mogelijk om een lager tarief te betalen voor vaste capaciteit. Door vooraf commitment af te geven op de afname van uw voorspelde ‘ijzeren gebruik’ kunt u profiteren van dit prijsmechanisme.

Levert het ontvangen van één factuur uw bedrijf voordeel op?

Cloud service fees worden gespecificeerd naar gebruik op één factuur weergegeven. Door deze transparantie kunt u de kosten direct toerekenen aan de gebruikers van de dienst in uw onderneming. Staffelkortingen op bedrijfsniveau maken het de overweging waard om kosten niet direct vanuit de cloud leverancier door te berekenen aan interne gebruikers, maar de toerekening zelf te doen.

Heeft u nagedacht over de bijkomende kosten van de cloud?

Waar een deel van de kosten in uw organisatie zullen verdwijnen zoals bijvoorbeeld voor IT-onderhoud, zullen er, naast de cloud service fees, indirecte kosten bijkomen. Denk aan kosten voor demand-, servicemanagement, trainingen en activiteiten om de migratie naar de cloud mogelijk te maken. Adequate sturing op de bestedingen in de cloud is een voorwaarde om een wildgroei aan clouddiensten en gerelateerde kosten beheersbaar te houden.

De beweging naar de cloud vraagt om zorgvuldige afwegingen

Migreren naar de cloud kan u veel voordeel opleveren op het gebied van performance, agility en cost control, maar daarvoor moet u wel eerst bepalen of de cloud past bij uw IT ecosystemen, uw totale IT landschap en de strategische doelen van uw organisatie. Bepaal per ecosysteem wat de optimale invulling in de cloud is en welke timing daarbij past. Stel vervolgens in samenhang een roadmap op waarin het migratiepad naar de cloud wordt geschetst. Het opstellen van deze roadmap is een multidisciplinaire puzzel en vraagt om een afgestemde dialoog tussen strategievorming, business en IT.

Bent u bezig met de migratie naar de cloud of wilt u weten wat de cloud u kan bieden? Wij ondersteunen u graag bij cloud-vraagstukken en helpen u strategievorming en de behoeften van business en IT op elkaar afstemmen. Daarnaast begeleiden we het verandermanagement, waarbij we volgens een cloud-specifieke projectaanpak samen met uw organisatie optrekken. Zo wordt de beweging naar de cloud een succes voor uw organisatie. Neem contact op met Guido Kilsdonk of Christian Engelen voor meer informatie.

 


(1) Wij beperken ons voor de duidelijkheid tot de Public Cloud (een shared infrastructuur) en daar waar de term Cloud wordt gebruikt wordt in dit verband de Public Cloud bedoeld en off-premise diensten.

(2) SaaS, PaaS en IaaS zijn de verschillende typen Cloud IT-diensten die worden bereikt over het internet. SaaS is een off-the-shelf end-user applicatie (zoals Office 365™ of SalesForce®). PaaS biedt een OTAP-platform als dienst voor de creatie van nieuwe webapplicaties (zoals met .NET™ of Java®). Bij IaaS verleent de Cloud provider toegang tot het gebruik van hardware en infrastructuur als dienst (zoals servers en netwerken).